დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზიში“
სპონსორი: PSnewsGE
განათლების სამინისტრომ უფასო ფაკულტეტების სია და ადგილების რაოდენობა გამოქვეყნა
2015/05/25 13:11:29

უფასო ფაკულტეტებზე არსებული ადგილების რაოდენობა და დაფინანსების წესი გამოქვეყნდა

 

განათლების მინისტრის ბრძანება 2015-2016 სასწავლო წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების იმ პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების დამტკიცების შესახებ, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა.

 

ბრძანებაში მოცემულია თითოეულ პროგრამაზე არსებული ადგილების რაოდენობა უნივერსიტეტების მიხედვით და დაფინანსების წესი.

 

 

2015-2016 სასწავლო წელს სახელმწიფო სრულად აფინანსებს სტუდენტის სწავლის საფასურს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ქართულენოვანი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ პროგრამულ მიმართულებაზე/მიმართულებებზე:

 

 

 კოდი

მიმართულება

კოდი

დარგი/სპეციალობა

01

აგრარული მეცნიერებანი

0101

აგრონომია

0102

ვეტერინარია

0103

მეცხოველეობა

0104

სასურსათო ტექნოლოგია

0105

სატყეო საქმე

03

განათლება

0301

განათლების მეცნიერებები

0302

მასწავლებლის განათლება

04

ინჟინერია

0404

საინჟინრო ფიზიკა

0405

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

0406

მშენებლობა

0415

აგროინჟინერია

05

მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებანი

0501

მათემატიკა

0502

ფიზიკა

0503

ქიმია

0504

ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

07

სოციალური მეცნიერებები

0701

ეკონომიკა

10

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

1004

ისტორია

1005

ფილოლოგია, მათ შორის ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით

1006

ფილოსოფია

11

მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები

1101

არქიტექტურა

1115

არქეოლოგია

 

ამ ბრძანების პირველი დანართის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2015 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირებული ადგილები:


 

კოდი

უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულება

კვალიფიკაცია

2015 

უსდ-მიერდარეგისტ

რირებულიადგილები

 

001

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცნობარის მიხედვით

 

1

0010101

ქართული ფილოლოგია

ფილოლოგიის ბაკალავრი

200

2

0010102

ისტორია

ისტორიის ბაკალავრი

150

3

0010103

არქეოლოგია

არქეოლოგიის ბაკალავრი

25

4

0010104

ფილოსოფია

ფილოსოფიის ბაკალავრი

25

5

0010124

დაწყებითი განათლება

განათლების ბაკალავრი

25

6

0010106

მათემატიკა

მეცნიერებათა ბაკალავრი მათემატიკაში

100

7

0010107

ფიზიკა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში

100

8

0010108

ქიმია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში

100

9

0010109

ბიოლოგია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

100

10

0010117

ეკონომიკა

ეკონომიკის ბაკალავრი

400

 

 

ჯამი

 

1225

 

003

სსიპ - საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 

1

0030101

მშენებლობა

ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

500

2

0030203

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი

450

3

0030601

არქიტექტურა

არქიტექტურის ბაკალავრი

150

4

0030803

მათემატიკა

მათემატიკის ბაკალავრი

50

5

0030806

საინჟინრო ფიზიკა

საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი

100

6

0031001

აგრარული ტექნოლოგიები

აგრონომიის ბაკალავრი

75

7

0031002

სასურსათო ტექნოლოგია

სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

120

8

0031003

სატყეო საქმე

სატყეო საქმის ბაკალავრი

100

9

0031004

აგროინჟინერია

ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში

80

10

0031005

მეცხოველეობა

მეცხოველეობის ბაკალავრი

75

11

0031006

აგრონომია

ბაკალავრი აგრონომიაში

75

12

0031007

ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია

ბაკალავრი აგროინჟინერიაში

75

13

0030408

ქიმია

ქიმიის ბაკალავრი

50

 

 

ჯამი

 

1900

 

009

სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფოუნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 

1

0090101

ქართული ენა და ლიტერატურა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

150

2

0090107

არქეოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი არქეოლოგიაში

30

3

0090108

ისტორია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

60

4

0090201

მათემატიკა

მათემატიკის ბაკალავრი

60

5

0090203

ფიზიკა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ბაკალავრი ფიზიკაში

15

6

0090204

ბიოლოგია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

60

7

0090404

ეკონომიკა

ეკონომიკის ბაკალავრი

100

8

0090501

დაწყებითი განათლება

განათლების ბაკალავრი

210

9

0090605

ელექტრული ინჟინერია

ინჟინერიის ბაკალავრი

75

10

0090606

მშენებლობა

ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

60

11

0090901

აგრონომია

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

60

12

0090903

აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა

სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

30

13

0090904

აგროინჟინერია

აგროინჟინერიის ბაკალავრი

30

14

0090703

სასურსათო ტექნოლოგიები

სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

30

 

 

ჯამი

 

970

 

010

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 

1

0100402

მათემატიკა

მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში

50

2

0100403

ბიოლოგია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში

50

3

0100102

ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

50

4

0100103

ისტორია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

50

5

0100104

ფილოსოფია

ფილოსოფიის ბაკალავრი

15

 

6

 

0100105

არქეოლოგია

არქეოლოგიის ბაკალავრი

30

7

0100106

დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა და სკოლამდელი აღზრდა

განათლების ბაკალავრი

50

8

0100404

ფიზიკა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში

15

 

 

ჯამი

 

310

 

012

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 

1

0120101

მათემატიკა

მათემატიკის ბაკალავრი

30

2

0120201

ქიმია

ქიმიის ბაკალავრი

25

3

0120202

ბიოლოგია

ბიოლოგიის ბაკალავრი

25

4

0120203

ფიზიკა

ფიზიკის ბაკალავრი

10

5

0120301

ქართული ფილოლოგია

ფილოლოგიის ბაკალავრი

30

6

0120302

არქეოლოგია

არქეოლოგიის ბაკალავრი

25

7

0120303

ისტორია

ისტორიის ბაკალავრი

25

8

0120601

ეკონომიკა

ეკონომიკის ბაკალავრი

30

 

 

ჯამი

 

200

 

071

სსიპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილისსახელობის თელავის სახელმწიფოუნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 

1

0710117

ქართული ენა და ლიტერატურა

ფილოლოგიის ბაკალავრი

55

2

0710118

ისტორია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში

55

3

0710101

ბიოლოგია

ბიოლოგიის ბაკალავრი

40

4

0710115

დაწყებითი განათლება

განათლების ბაკალავრი

35

5

0710114

სასურსათო ტექნოლოგია

სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

43

 

 

ჯამი

 

228

 

114

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

 

1

1140101

დაწყებითი განათლება

განათლების ბაკალავრი

90

2

1140202

ეკონომიკა

ეკონომიკის ბაკალავრი

50

3

1140601

მშენებლობა

ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში

50

4

1140603

აგრონომია (აგროტექნოლოგია, აგროეკოლოგია)

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

50

5

1140702

ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

80

6

1140703

ისტორია

ისტორიის ბაკალავრი

50

7

1140802

ბიოლოგია

ბიოლოგიის ბაკალავრი

30

8

1140803

ქიმია

ქიმიის ბაკალავრი

15

9

1140901

ფიზიკა

ფიზიკის ბაკალავრი

15

10

1140902

მათემატიკა

მათემატიკის ბაკალავრი

30

 

 

ჯამი

 

460

 

014

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტი

(ახალციხეახალქალაქი)

კვალიფიკაცია

 

1

0140105/

0140106

ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

120

2

0140101/

0140102

ისტორია

ისტორიის ბაკალავრი

120

0140118/

0140119

ეკონომიკა

ეკონომიკის ბაკალავრი

120

4

 

ჯამი

 

360

 

 

საერთო ჯამი

 

5653

 

 


იხილეთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #43/ნ


2015-2016 წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო მიმართულებები უკვე ცნობილია

'.$TEXT['print'].'
სულ ნანახია - 68554
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2022 საავტორო უფლებები დაცულია